1) STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY

 • Studie proveditelnosti a koncepční studie
 • Profesní expertní posudky a analýzy

2) VÝBĚR STAVENIŠTĚ

 • Umístění staveniště dle požadavků investora
 • Prověření a analýza místních podmínek
 • Technická a právní pomoc při jednání s majiteli pozemku a při uzavírání smlouvy

Vyhledání pozemků / průmyslových objektů dle níže uvedených parametrů

  • Druh výroby a použité technologie
  • Požadavky investora na pozemek
  • Požadavky investora na sítě
  • Jiné požadavky investora

Zajištění dalších údajů při výběru pozemku

  • Topografické údaje
  • Geologické rešerše
  • Dopravní obslužnost pozemku
  • Limitující faktory inženýrských sítí
  • Korekce požadavků zahraničních investorů ve vztahu k legislativě ČR

Posouzení vybraných pozemků pro výstavbu

Provádíme vyhodnocení lokalit dle níže uvedených kritérií:

  • Vlastnické a sousedské podmínky
  • Ekologické omezení
  • Omezení z pohledu ochranných zón
  • Dopravní obslužnost pozemku
  • Inženýrské sítě, kapacity a možnost rozšíření
  • Geologické a topografické údaje
  • Ostatní, investorem specifikovaná kritéria

Zpracování časového harmonogramu

  • Na základě zadávacích podmínek investora zpracováváme časový harmonogram se zapracováním všech vlivů, ovlivňující výstavbu. Ten pak slouží jako přehled o časovém průběhu projektu a již od počátku definuje kritické milníky.

3) ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

 • Projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby vč. zajištění rozhodnutí
 • Dokumentace EIA (o vlivu stavby na životní prostředí)
 • Projektové dokumentace pro stavební povolení vč. zajištění rozhodnutí
 • Projednání všech typů dokumentací s orgány veřejné správy a s dotčenými účastníky řízení

4) DETAILNÍ DOKUMENTACE PRO VÝSTAVBU A PROVOZ

 • Realizační projektová dokumentace vč. 3D modelu ve vysoké kvalitě detailů
 • Dokumentace pro individuální zkoušky
 • Dokumentace pro komplexní vyzkoušení
 • Provozní předpisy

5) ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK

 • Cenové odhady nákladů stavby
 • Specifikace zařízení a poptávkové dokumentace, vč. vyhodnocení nabídek a výběr dodavatelů
 • Nákup materiálů, prací a služeb dle požadavků investora
 • Zajištění, řízení a kontrola obchodních a finančních činností

6) DOZOR NA STAVENIŠTI

 • Autorský dozor na stavbě
 • Technický dozor na stavbě (kontrola kvality)
 • Monitoring postupu prací

7) KOLAUDACE A POVOLENÍ K UVEDENÍ DO PROVOZU

 • Vyhotovení požadované dokumentace
 • Kompletace všech dokladů a certifikátů
 • Řízení prováděných zkoušek
 • Řízení komplexního vyzkoušení
 • Všechna kolaudační jednání s veřejnoprávními orgány a organizacemi k získání povolení pro uvedení do provozu